+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Registrace historického vozidla

Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat historické motorové a přípojné vozidlo starší 30 let se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).

Zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla dosavadního (původního) vlastníka motorového nebo přípojného vozidla.

Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel je obecní úřad s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického vozidla bydliště, sídlo nebo místo podnikání. Převod je podmíněn předložením protokolu o platném testování vozidla. Takové vozidlo pak místně příslušný úřad převede z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel, vydá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci historického vozidla a vydá tabulku (tabulky) s přidělenou zvláštní registrační značkou historického vozidla, přičemž odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Do technického průkazu zapíše skutečnosti o tomto převodu. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Historické vozidlo nelze provozovat za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřebu.

Co je k registraci historického vozidla potřeba (krajský úřad)

 • formulář – Žádost o zápis historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměrech 6x9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
 • osobní doklady vlastníka
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán
 • platná zelená/bílá karta
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci historického vozidla
 • správní poplatek za přihlášení motorového vozidla je ve výši 800 Kč
 • správní poplatek za přihlášení přípojného vozidla do 750 kg je ve výši 500 Kč
 • správní poplatek za přihlášení přípojného vozidla nad 750 kg je ve výši 700 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu do 50 ccm je ve výši 300 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu nad 50 ccm je ve výši 500 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s ověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s ověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s ověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 800,- Kč + náklady na dopravu (6,- Kč/km)

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.